Visa hogskoleguiden.se som: Mobil

Högskoleutbildning på universitet och högskola

Högskoleutbildning i Sverige

Högskolornas verksamhet utgår från deras tre uppgifter: att bedriva utbildning, bedriva forskning och att samverka med det omgivande samhället. Högskolor beslutar i stor utsträckning själva om sin organisation, men alla måste ha en styrelse och en rektor.

Till stor del kommer högskolornas finansiering från staten,men även från stiftelser och andra externa aktörer.

All utbildning på högskolor ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De konstnärliga utbildningarna ska vila på motsvarande konstnärliga grund.

Högskoleutbildningarna ska ge studenterna

  • kunskaper och färdigheter inom det område utbildningen avser
  • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
  • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
  • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

De här målen för högre utbildning regleras framför allt av högskolelagen och högskoleförordningen.

Högskolorna ska utforma utbildningar för att möta arbetsmarknadens efterfrågan på högskole-utbildade. Studenterna ska ges möjlighet till omvärldskontakter under sin utbildningstid. Om högskolorna, deras studenter och forskare har kontakt med näringslivet och den offentliga sektorn blir utbildningen mer relevant för arbetsmarknaden. Dessutom höjs  kunskapsnivån hos företagen och organisationerna. Det blir också lättare för studenterna att gå från utbildning till arbete.

Ny utbildnings- och examenstruktur för Högskoleutbildning
Den första januari 2007 infördes en ny utbildnings- och examenstruktur, för att öka jämförbarheten av högre utbildning mellan olika länder i Europa (enligt den s.k Bolongaprocessen). Nu är högskoleutbildningen uppdelad på tre utbildningsnivåer:

Varje högskoleutbildningsnivå förutsätter och bygger på att man har utbildning på tidigare nivå(er), alltså du måste ha läst utbildning på grundnivå för att kunna läsa utbildning på avancerad nivå, exempelvis ett mastersprogram. Forskarnivån kan du söka till om du har en examen på avancerad nivå. Även inom nivåerna bygger kurserna på varandra. Du ser vad som krävs i förkunskapskraven för varje kurs.

Exemen efter högskolestudier
De flesta högskoleutbildningar leder fram till en generell examen. Den visar att du har studerat ett ämne eller ämnesområde till en viss fördjupningsnivå. Läs mer om vilka examen man kan gå under respektive utbildningsnivå ovan.

utbildningsnivaer